https://gist.github.com/YunyanDeng/b5066709aa9abd080b6dcb5241ec9840
https://github.com/zhangkuicheng/linux-win_cashout